สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

 


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1209

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000