สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

ชื่อหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Doctor of Philosophy Program in Research of Curriculum and Instruction

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยหลักสูตรและการสอน)
Doctor of Philosophy (Research of Curriculum and Instruction)
ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน)
 
Ph.D. (Research of Curriculum and Instruction)

วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1271

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000