สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

ปรัชญา

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยเน้นดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนักพัฒนา นักวิชาการ ขั้นสูง เป็นผู้นำ และเป็นนักวิจัยหลักสูตรและการสอนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 883

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000