สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

วัตถุประสงค์

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
      1. เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเชี่ยวชาญใน ศาสตร์ด้านการวิจัยหลักสูตรและการสอน
      2. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก                      
      3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ      


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 896

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000