สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

ระบบการศึกษา

     เป็นระบบทวิภาคที่มีการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ (ตามแผนการศึกษาที่เสนอมา)คือ ภาคปกติแบ่ง การศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษา ภาคพิเศษแบ่งการศึกษาออกเป็นปีละ 3 ภาคการศึกษา (นักศึกษา ต้องเรียน 15 ชั่วโมงต่อ 1 หน่วยกิต ตามเกณฑ์ของระบบทวิภาค)


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1066

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000