สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

โครงสร้างหลักสูตร

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตร แบบ 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
     แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้างหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 63 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
     -วิชาบังคับ
     -วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
12
15
9

36
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาตามหลักสูตร

  รายวิชาหมวดวิชาสัมพันธ์ 12 หน่วยกิต

 

71047102   
71047103
71057105
71017104

วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
วิทยาการการเรียนรู้
สัมมนากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาในโลก ของการเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
        รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

 

71027204   
71027205
71028206

ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือก
        ให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหลักสูตรและ การสอนตามความสนใจ ความถนัด หรือความจำเป็นเพื่อทำวิทยานิพนธ์ดังมีรายวิชาต่อไปนี้

 
71028306
71028307
71028308
71028309
71028310
71028311
71028312
71028313
71028314
71028315
71048304
71048301
71048302
71048303
71028305
71008316
การจัดการความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์การ
ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาความคิดความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิธีวิทยาและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการเรียนการสอน
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและการเรียนรู้
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาจริยธรรมสำหรับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์

 
71028616
วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

รายวิชาเสริม
     1. ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่มิใช่ สาขาวิชาทางการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี้

 
71015401 
71025201
71045202
หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

                 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจพิจารณากำหนดให้เรียนรายวิชา อื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อเสริมพื้นฐาน
ทางการศึกษา

     2. ในกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาทางการศึกษา แต่มิใช่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี้

 
71025201
71045202 
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)

แผนการศึกษา

     ภาคปกติ

หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
สัมพันธ์
71047101
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บังคับ
71027204
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
สัมพันธ์
71017104
สัมมนากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาใน โลกของการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
รวม
9
สัมพันธ์
71047102
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สัมพันธ์
71057105
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
บังคับ
71027205
สัมมนากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาใน โลกของการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 1
12
รวม
21
บังคับ
71028206
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน
3(2-2-5)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เลือก
 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 2
12
รวม
18
เลือก
 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 2
12
รวม
15
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
63
 

     ภาคพิเศษ

หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
สัมพันธ์
71047101
วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บังคับ
71027204
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
รวม
6
สัมพันธ์
71047102
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
สัมพันธ์
71017104
สัมมนากระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาใน โลกของการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
รวม
6
สัมพันธ์
71057105
วิทยาการการเรียนรู้
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3
บังคับ
71027205
วิทยาการการจัดการเรียนการสอน
3(2-2-5)
รวม
6
สัมพันธ์
71028206
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน
3(2-2-5)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
เลือก
 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 1
12
รวม
18
เลือก
 
วิชาเลือก 1 รายวิชา
3
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 2
12
รวม
15
วิทยานิพนธ์
71028616
วิทยานิพนธ์ 3
12
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
รวม
12
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
63
 

 

 

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1671

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000