สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
  ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
ผศ.ดร.ถานทอง ปานศุภวัชร
กรรมการ
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
กรรมการ
ดร.อุษา ปราบหงษ์
กรรมการ
ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
กรรมการ
ดร.พจมาน ชำนาญกิจ
กรรมการและเขานุการ

 

 


วันที่ : 21 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2555

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000