สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน

Research of Curriculum and Instruction

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศการศึกษาดูงานต่างประเทศ ]
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2555 - 5 เมษายน 2555
: 256
: 270
: 219
: 226
: 209
: 202
: 200
: 174
: 196
: 204
: 188
: 183
: 173
: 181
: 181
: 173
: 207
: 180
: 181
: 183
: 180
: 168
: 183
: 205
: 223
: 210
: 184
: 178
: 188
: 183

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000